از شرح قصّه تو بیان آب میشود...

۶۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Shia» ثبت شده استآمدی جانا گل رویت دل از عالم ربود

هر نخ از سجاده ی مویت دل عالم ربود
وقتی خدای خلقت او را تمام کرد

این جمله گفت: "آنچه که عشقم کشید شد"

 کیست آن بنده زیبنده بجز نفس حسـین
که به لطفی اثر از قهر برَد یزدان را؟
طاعت عترت تو، طاعت حق، طاعت توست
در رگ قلب حسین بن علی غیرت توست...خمیده…تشنه…شکسته…غریب گردیدی

شبیه حضرت "شیب الخضیب” گردیدی...
حتی اگر که مدح تو را صد کتاب کرد

کی میشود فضائلتان را حساب کرد؟!


هر حاجتی که پیش خداوند برده ام

گفتم به حقِّ زینب و او مستجاب کرد
علی کسیست که عالم گدایِ قنبرِ اوست
اگرچه گوشه ی پیراهنش رفو دارداگرچه رند و خراب و گدای خانه به دوشم
گدایی دَرِ عشقت، به سلطنت نفروشم...قرصِ ماهت رسید یا سلطان

قرصِ نانی به این گدا بدهید...
به کسی ندارم الفت زِ جهانیان مگر تو

اگرم تو هم برانی سر بی کسی سلامت