از شرح قصّه تو بیان آب میشود...

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده استچو عشق اوست پناه دلِ شکسته من
جهان و هرچه در اوست در پناهِ من استروضه خوانت میشوم با روضه ای تک مصرعی

« بر زمین بودی و بر جسم تـو پیراهن نبود »
دستت به روی خاک و همه دست میزنند

در این میان منم که دودستی به سر زنم
نفسش سرد شد و خون سرش ریخت زمین

مثل اشک پدرش بال و پرش ریخت زمین...