از شرح قصّه تو بیان آب میشود...

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده استتنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود

هنـوز مهر تو باشد در استخوان ای دوست...
سوا نکن که همه باهمیم «جانِ حسـین»

همه غلامِ حسـینیم، انتخاب مکن...
کسی که نیست گدایِ امیرِ مُلکِ وجود

زِ هر فقیر در عالم فقیـرتر بشود...
امشب غمت به دستِ فلک ابر میدهد

دارد حسن به خواهرِ خود صبر میدهد
ای ابتدای سوره ی کوثر خوش آمدی

ای اولین حُسَیْنِ پَیَمْبَر خوش آمدی