از شرح قصّه تو بیان آب میشود...

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده استبه احترام محمّد زمین تبسم کرد

تو آمدی و جهان دست و پای خود گم کرد
تنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود

  هنوز مهر تو باشد در استخوان، ای دوست
بگو به منکر مـولا که در شب هجرت
خلیفه های دروغین چکار می کردند؟
قسمت کعبه نشد تا که طوافت بکند
بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست

یازده بار به جای تو به مشهد رفتم
بپذیرش به خدا حج فقیران کم نیست