از شرح قصّه تو بیان آب میشود...

۳ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده استمریم پیِ زیارتت آید اگر به قم

اقرار می کند که همانا تو برتری
ای کشته ی مژگانِ سیاه تو سپاهی
ما نیـز هلاکیم، به ما نیـز نگاهی...درد اگر درد تو باشد چه خیالیست حسین
دلخوش داشتن خوب ترین دردسرم...