از شرح قصّه تو بیان آب میشود...

۲۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده استکاسه به دست آمدنم عیب نیسـت

کاسه ی خالی بروم نارواسـت...
یا حضرت ارباب، دمت گرم و دلت شاد 

یا حضرت اربابِ کرم، خانه ات آباد 


هر کس که هوای پـدری داشته باشد 

خوب است که همچین پسری داشته باشد
از زمانی که شنیدم که تـو "پایین پایی"

قائلم زیر قدم های پـدرهاست "بهشـت"
پای شکسته گرچه به جایی نمی رسد 

آه شکستگان به اثر زود می رسد...
ذوق یک لحظه وصال تو به آن می ارزد

که کسی تا به قیامت نگران بنشیند...
من کمتر از آنم که به پای تو بیافتم

عالم شده سجاده و افتاده به پایت
باران شـب ولادتت ثابت کرد

محبوب ترین ساقی دنیا هستی
آقـا خدا دست تـو را بهر شفاعت آفرید 

اُم البنیـن اصلاً تـو را بهر اطاعت آفرید 
مـن برای تولّـدت اربـاب،

دوسـت دارم که پیرهـن بخـرم


تـو هنـوز هم بی کفن هستی

باید اربـاب یک کفن بخرم...
ای دلنواز قاری قرآن خوش آمدی

در بیت وحی با لب خندان خوش آمدی